1.   Všeobecné obchodné podmienky

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na zostavovanie cenových ponúk a na záväzkovo-právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať práce objednávateľovi (ďalej len „dielo“) a povinnosť objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo.
 2. Pre účely týchto VOP sa zhotoviteľom rozumie spoločnosť KOSIT SERVICES s. r. o..
 3. Pre účely týchto VOP sa objednávateľom rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá si objedná u zhotoviteľa vykonanie diela.
 4. Osoba podpisujúca objednávku na vykonanie diela sa považuje za osobu oprávnenú vykonať objednávku podľa týchto VOP. Ak táto osoba koná bez oprávnenia za iného, alebo toto oprávnenie prekročí, je zaviazaná rovnako, ako by bol ten, za koho alebo v mene koho koná, ak zastúpený objednávku bez zbytočného odkladu neschváli.
 5. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané zamestnancami alebo spolupracovníkmi zhotoviteľa sú pre zhotoviteľa záväzné, len ak sú písomne potvrdené osobami oprávnenými konať v mene zhotoviteľa podľa výpisu z obchodného registra.
 6. Akékoľvek dojednania odlišné od týchto podmienok sú pre zhotoviteľa záväzné len vtedy, ak sú písomne potvrdené osobami oprávnenými konať v mene zhotoviteľa podľa výpisu z obchodného registra.

2.   Cenové ponuky

 1. Cenové ponuky zhotoviteľ vypracuje na základe samostatnej objednávky na vykonanie diela. Doručenie takejto objednávky zhotoviteľovi alebo vypracovanie cenovej ponuky na jej základe nezaväzujú zhotoviteľa k uzavretiu Zmluvy, alebo k vykonaniu diela za podmienok uvedených v objednávke alebo v cenovej ponuke. K uzavretiu Zmluvy dochádza až prijatím objednávky zhotoviteľom.
 2. Odstúpenie objednávateľa od objednávky urobenej na základe cenovej ponuky zhotoviteľa je možné len s písomným súhlasom zhotoviteľa.

3.   Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Objednávateľ vykoná objednávku písomne, a to osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú na tento úkon písomne oprávnil.
 2. Svojím podpisom na objednávke a predložením objednávky oprávnenému pracovníkovi zhotoviteľa objednávateľ objednávku potvrdzuje a berie na vedomie, že nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu zhotoviteľa po dobu 10 (desiatich) dní. Po uplynutí tejto lehoty objednávka, ak nie je zhotoviteľom prijatá, zaniká.
 3. Po písomnom potvrdení o prijatí objednávky zhotoviteľom a zaplatením zálohy zhotoviteľovi alebo poukázaním zálohy na účet zhotoviteľa dochádza medzi objednávateľom a zhotoviteľom k uzavretiu Zmluvy. Výšku zálohy určuje zhotoviteľ a je závislá od rozsahu a charakteru plnenia.

4.   Ceny

 1. Cena diela je predbežne a odhadom vyčíslená v objednávke, a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť diela. Táto cena môže podliehať zmenám za podmienok uvedených nižšie. Na veci potrebné k vykonaniu diela (materiál a pod.) sa vzťahujú ceny týchto vecí platné v deň uzatvorenia Zmluvy.
 2. Pre všetky výkony alebo práce platia ceny pre výkony a práce, platné v deň uzatvorenia Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ sa môže domáhať primeraného zvýšenia ceny diela, určenej predbežne a odhadom v objednávke, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ceny diela, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. V prípade zvýšenia ceny diela sa popri ustanoveniach VOP uplatnia zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Ak sa ukáže, že vzhľadom na zvýšenie cien vecí (materiálov a pod.), potrebných pre vykonanie diela alebo vykonania činností podľa bodu 4.3 bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu diela o viac ako 10%, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak objednávateľ do 5 (piatich) dní po tom, čo sa dozvedel o zvýšení ceny diela zhotoviteľovi písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, má sa za to, že objednávateľ so zvýšením ceny vyslovil súhlas. Ak objednávateľ súhlas so zvýšením ceny odoprie, je zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, v takomto prípade má však nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a ceny primeranej vykonanému plneniu.
 5. Ak sa ukáže, že vzhľadom na zvýšenie cien vecí (materiálov a pod.), potrebných pre realizáciu diela bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu o menej ako 10%, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zvýšenú v tomto rozsahu.
 6. Náklady na dopravu, poistenie ako aj ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela, pokiaľ nebolo inak vopred písomne dohodnuté, znáša objednávateľ. Zhotoviteľ si pre prípad, že vopred dohodnuté ceny obsahujú niektoré náklady (napr.náklady za prepravu a pod.) a dôjde k zvýšeniu niektorých z nich, vyhradzuje právo na zvýšenie predmetných cien priamo úmerne  k zvýšeniu týchto nákladov.
 7. V prípade vykonania diela na území Slovenskej republiky účtuje zhotoviteľ objednávateľovi v deň vykonania diela DPH v sume určenej podľa sadzby stanovenej platným znením zákona o DPH.

5.   Platobné podmienky

 1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté plnenie na základe riadneho daňového dokladu, ktorým je faktúra vystavená zhotoviteľom.
 2. Platby môžu byť uhradené v hotovosti alebo poukázaním na účet zhotoviteľa. Pre prípad platby poukázaním na účet zhotoviteľa sa platba považuje za riadne uhradenú až po pripísaní príslušnej sumy na účet zhotoviteľa.
 3. Zástupcovia alebo iné osoby poverené zhotoviteľom nie sú bez osobitného písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ktorým je osoba oprávnená rozhodovať v mene zhotoviteľa o poverení prijímať platby, oprávnení prijímať v mene zhotoviteľa a na jeho účet akékoľvek platby.
 4. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má zhotoviteľ možnosť účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.
 5. Zmenky a šeky ako platobný prostriedok zhotoviteľ neakceptuje.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať vyplatenie zálohy na cenu diela. Pokiaľ objednávateľ neuhradí stanovenú zálohu v lehote určenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 7. V platobnom styku je objednávateľ povinný stále uvádzať ako variabilný symbol číslo faktúry.

6.   Vykonanie diela

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo k dohodnutému termínu.
 2. Ak sa dodatočne vyskytne potreba zvýšenia rozsahu prác oproti rozsahu prác v pôvodnej objednávke, môže zhotoviteľ predĺžiť termín na vykonanie diela primerane časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác.
 3. Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním diela môže objednávateľ písomne odstúpiť od Zmluvy, ak zhotoviteľ ani po poskytnutí primeranej lehoty objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 (dva) týždne, nesplní svoj zmluvný záväzok.

7.   Odovzdanie predmetu diela

 1. Odovzdávanie predmetu diela sa vykonáva na základe písomného potvrdenia objednávateľa o prevzatí predmetu diela na dodacom liste predloženom zhotoviteľom.
 2. Objednávateľ je povinný potvrdiť dodací list priamo na mieste a v čase výkonu služby, prípadne do 24 hod. od realizácie diela v sídle zhotoviteľa.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje určiť osobu oprávnenú podpisovať za neho dodací list, prípadne v objednávke alebo zmluve uvedie, že dodací list platí aj bez potvrdenia z jeho strany.
 4. Objednávateľ je povinný byť prítomný na mieste v čase výkonu služby zhotoviteľom, resp. zabezpečiť, aby bola prítomná ním určená osoba, aby tak nedochádzalo k zbytočným prieťahom pri potvrdzovaní výkonov zhotoviteľa. Ak to nie je možné, objednávateľ, prípadne ním určená osoba potvrdia dodací list do 24 hodín od vykonania služby v sídle zhotoviteľa, v opačnom prípade platí dodací list aj bez potvrdenia zo strany objednávateľa, s čím objednávateľ bez výhrad súhlasí.
 5. Ak objednávateľ v dojednanom čase nebude prítomný na dohodnutom mieste plnenia, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z poskytnutej zálohy a/alebo predpokladanej ceny diela a taktiež náklady na dopravu.
 6. V prípade, ak zhotoviteľ po príchode na miesto plnenia určené objednávateľom zistí, že dielo nie je možné vykonať z dôvodov na strane objednávateľa (napr. neposkytnutie pravdivých a úplných informácií potrebných na realizáciu diela, nezabezpečený prístup na miesto plnenia, iný než deklarovaný odpad a pod.), dielo nevykoná. V takomto prípade objednávateľ nie je v omeškaní s plnením diela a má nárok odstúpiť od zmluvy. Zároveň je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z poskytnutej zálohy a/alebo predpokladanej ceny diela a taktiež náklady na dopravu.

8.   Záruka a náhrada škody pri realizácii diela

Záruka :

 1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v zmysle platných právnych predpisov.

Zodpovednosť za škodu :

 1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na predmete diela v čase, po ktorý bol u neho umiestnený podľa zákona.
 2. Ak vznikne na zverenom predmete diela v čase, po ktorý bol u zhotoviteľa umiestnený podľa zákona, škoda, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady obnoviť stav pred vznikom škody. Ak to nie je možné alebo účelné, je zhotoviteľ povinný nahradiť škodu v peniazoch a to vo výške rozdielu medzi cenou zvereného nepoškodeného predmetu diela a cenou zvereného poškodeného predmetu diela. Pri určení výšky škody je rozhodujúca cena zvereného predmetu diela v čase vzniku škody.
 3. Zhotoviteľ nie je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ak k porušeniu jeho povinností došlo v dôsledku neposkytnutia spolupôsobenia zo strany objednávateľa alebo ak zhotoviteľ konal na základe podkladov, pokynov alebo informácií poskytnutých objednávateľom v súvislosti so zabezpečením predmetu tejto zmluvy, ktoré boli neúplné, nepresné alebo nesprávne.
 4. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v prípadoch, ak porušenie zmluvných povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak sa dostal do omeškania v dôsledku omeškania objednávateľa.
 5. Zmluvné strany sú zbavené zo zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto nesplnenie je v dôsledku vyššej moci.
 6. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť písomne druhej strane najneskôr do 5 dní odo dňa zistenia okolností vyššej moci, že táto skutočnosť nastala.
 7. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú predovšetkým: vojna, mobilizácia, štrajk, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť. Nedostatok pracovných síl alebo materiálu a surovín u subdodávateľov sa nepovažuje za prípad vyššej moci, pokiaľ k nim nedošlo následkom vyššej moci.

9.   Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len ,, zákon o ochrane osobných údajov“)

 1. .Zhotoviteľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom fakturácie  na základe § 10 ods. 3 písm. b.) o  zákona  ochrane osobných údajov  a za účelom spracúvania účtovných dokladov  na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z.  o dani z pridanej dani v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Podpisom/potvrdením Zmluvy zároveň dáva objednávateľ spoločnosti KOSIT SERVICES s.r.o. v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu v informačnom systéme zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený uvedené osobné údaje použiť za účelom evidencie Zmluvy a poskytnutých plnení, ďalej z dôvodu vymáhania nárokov v súdnom alebo exekučnom konaní a za týmto účelom ich archivovať, spracovávať a užívať. Súhlas sa udeľuje na dobu určenú príslušnými právnymi predpismi na úschovu účtovnej dokumentácie, minimálne však na dobu vysporiadania vzájomných nárokov medzi KOSIT SERVICES s.r.o. a objednávateľom. Odvolať súhlas môže objednávateľ v prípade, ak sa preukáže, že KOSIT SERVICES s.r.o. vymedzené osobné údaje použil na iný účel.

10. Miesto plnenia

 1. Miesto plnenia diela je definované objednávateľom.

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má objednávateľ  právo obrátiť sa na zhotoviteľa  so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že zhotoviteľ  porušil jeho práva  alebo nie je spokojný so spôsobom , ktorým zhotoviteľ  vybavil jeho reklamáciu.
 2. Ak na žiadosť podľa bodu 11.1 odpovedal zhotoviteľ zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má objednávateľ  právo podať návrh na začatie  alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Objednávateľ má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov , najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia  spotrebiteľských sporov  je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

12. Riešenie sporov

 1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené prostredníctvom všeobecného súdu, ktorého právomoc a príslušnosť je daná podľa príslušných procesných predpisov.